1. Algemeen

Dierenartsen Zonder Grenzen, gevestigd te 1210 Brussel, Kunstlaan 7-8 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website koopeengeit.be en vsf-donate.org.

Voor de volledige privacyverklaring van DZG (in opbouw) verwijzen we u door naar dierenartsenzondergrenzen.be/privacy

DZG leeft als Belgische vennootschap de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u ons meedeelt

Wanneer u deelneemt aan ‘Koop een geit’ door lid te worden of een gift te doen ten voordele van Dierenartsen Zonder Grenzen, worden uw gegevens opgenomen in een computerbestand. Ook de persoonsgegevens die de bezoekers van de website ons vrijwillig geven – bijvoorbeeld door inschrijving op de nieuwsbrief, door contact via het contactformulier of door toegang tot een pagina waar identificatie vereist is – worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze databases zijn het exclusieve eigendom van Dierenartsen Zonder Grenzen.

2.2. De gegevens die automatisch verzameld worden

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door DZG en uitsluitend gedurende uw bezoek aan onze website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres, 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem en 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van DZG aan DZG dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • u de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
  • marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
  • u op de hoogte te houden van onze activiteiten, om u te bedanken voor uw steun of om u voor te stellen ons te (blijven) steunen;
  • de technische administratie van de website te beheren;
  • na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

3.2. Mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door DZG.

5. Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@vsf-belgium.org of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U is geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan DZG mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan DZG.

6. Recht van verzet

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@vsf-belgium.org. U kan u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

DZG heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan DZG aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

DZG houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die DZG niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. DZG is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt (en die niet beheerd worden door DZG) en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. DZG raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen, daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

9. Aanvaarding

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw aanmelding, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat DZG uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.