Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.

Deze site is bestemd om informatie ter beschikking te stellen over Dierenartsen Zonder Grenzen, hierna afgekort DZG, die haar maatschappelijke zetel heeft te 1210 Brussel, Liefdadigheidsstraat 22 en mag enkel als dusdanig gebruikt worden.

Wanneer u een gift doet, draagt u bij aan het geheel van ontwikkelingsprogramma’s van Dierenartsen Zonder Grenzen. Dankzij uw steun kunnen we hulp bieden aan kansarme gezinnen die dit het hardst nodig hebben. Hun belang staat voorop. Op deze manier bent u er van verzekerd dat uw gift op de beste manier wordt aangewend. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. U krijgt dan bijna de helft ervan terug via de belastingen (volgens de voorwaarden vermeld in artikel 145/33 WIB 92).

Hoewel DZG zich inspant om informatie aan te bieden die actueel en juist is, wordt er door haar geen enkele garantie gegeven betrekkelijk de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie.

DZG kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie op de site.

DZG behoudt zich het recht voor om de informatie op haar site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

DZG verleent u als gebruiker het recht op gebruik en visualisering van haar website en van het erop verstrekte materieel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

DZG behoudt alle rechten op handelsnamen, merken en patenten, alsmede auteursrechten, naburige rechten, intellectuele rechten en andere eigendomsrechten, zoals databankrechten, op de informatie die de website bevat.

Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van de DZG-site voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DZG.

De gebruiker verbindt er zich toe:

  1. geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden,
  2. de toegang tot de website niet te verhinderen, noch te verstoren of te wijzigen,
  3. noch minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, DZG of aan derden,
  4. geen gebruik te maken van de website om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden.

De gebruiker mag hoe dan ook geen gegevens verwerven of proberen te verwerven die niet opzettelijk beschikbaar werden gesteld op deze website.

DZG kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van de websites, waarmee de DZG-site een hyperlink legt. Het bestaan van deze hyperlinks impliceert niet dat er een samenwerking is tussen DZG en de exploitanten van deze gelinkte sites.

DZG kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van deze website.

Elk geschil betreffende deze site zal onderworpen zijn aan het Belgische recht. In geval van een geschil zullen de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Indien u vragen zou hebben omtrent deze gebruiksvoorwaarden van DZG of indien u enig verzoek zou hebben, gelieve ons te contacteren op info@vsf-belgium.org.